KeMs:n säännöt

                                                         KERISALON METSÄSTYSSEURA ry:n                         

                                                        SÄÄNNÖT      

 

                                         

Yhdistyksen nimi: Kerisalon Metsästysseura ry.

Kotipaikka: Kerisalo

Kunta: Joroinen, Mikkelin läänissä.

Yhdistys on perustettu heinäkuun 29. Päivänä 1964 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savonpiiri ry:n jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

 

                                                                                 

 

SEURAN TARKOITUS:

          Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1.    järkiperäistä metsästystä;

2.    riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3.    metsästysampumaurheilua;

4.    kenneltoimintaa;

 

                                                                                             

 

SEURAN TOIMINTAMUODOT

        Tarkoitustaan seura toteuttaa

        1.   hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2.    suorittamalla riistanhoitotöitä;

3.    valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4.    seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5.    huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6.    kouluttamalla jäseniään;

7.    järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;

8.    edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

9.    muuta seuran toimintaa tukevaa kilpailutoimintaa;

 

 

                                                                                              

 

SEURAN JÄSENET

         Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä ja henkilön, joka omistaa tai hallitsee seuran metsästys- tai siihen liittyvällä alueella metsästykseen kelpaavaa aluetta ja vuokraa sen metsästysoikeuden seuran käyttöön.

        Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä  seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

        Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi  voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä hyväksyä henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

        Kannattavaksi  henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen  kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksessa.

 

 

                                                                                              

 

 

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

        Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja Toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

        Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

        Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista.

        Kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta.

Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja  yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

 

Riistanhoito ja ilmoitusvelvoite

        Jäsen on myös velvollinen

1.    suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä

2.    tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai riistanhoitotoimikunnalle.

           

Riistanhoitovelvoitemaksu

        Jäsen joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellämainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.

        Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.)vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

Riistanhoitovelvoitemaksua ei voida periä, mikäli sitä ei ole mainittu seuran säännöissä.

 

 

                                                                        

 

SEURASTA EROAMINEN

        Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

 

                                                                        

 

SEURASTA EROTTAMINEN

        Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1.    laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2.    toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3.    rikkoo metsästystä koskevia lakeja,asetuksia tai määräyksiä tai

4.    toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

        Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelletilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

        Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po.päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

        Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

 

                                                                                        

 

 

 

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

        Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

        Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennnen kokousta

1.    sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2.    kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3.    seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella

 

 

                                                                                              

 

TALVIKOKOUSASIAT

        Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

2.    Todetaan kokouksen laillisuus;

3.    Hyväksytään työjärjestys;

4.    Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5.    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

6.    Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

7.    Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

8.    Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;

9.    Vahvistetaan  toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitomaksun määräämisestä ja suuruudesta;

10.    Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;

11.    Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

12.    Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen  7 §:n mukaan saatanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

13.    Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;

14.    Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

15.    Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle ja Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;

16.    Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.

 

 

                                                                         10§       

 

KESÄKOKOUSASIAT

        Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista

 

 

 

 

 

                         11§                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

        Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.       

        Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.         

 

 

                                                                                               12§

 

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

         Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

 

                                                                                               13§

 

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

        Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

        Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

        Sääntöjen mukaisesti seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

 

                                                                                               14§

 

SEURAN TILI-JA TOIMINTAVUOSI

         Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta.

 

 

                                                                                               15§

 

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

        Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

        Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, joka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

        Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi,tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               16§

 

PÄÄTÖSVALTAISUUS

        Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

 

                                                                                               17§

 

SEURAN PÄÄTÖSVALTAISUUS

        Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

 

                                                                                               18§

 

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

        Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1.    toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoitukset ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2.    olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3.    suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4.    vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnallevastuullisia tehtäviä;

5.    vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6.    vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7.    toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;

8.    nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliitto ry:n ja Joroisten Riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

9.    vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

10.    pitää seuran jäsenluetteloa;

11.    hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

12.    hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

13.    hyväksyä ja erottaa jäsenet;

14.    valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

15.    päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

16.    tehdä metsästysvuokra- ja muut sopimukset sekä

17.    ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

 

                                                                                      19§

 

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

        Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

 

                                                                                               20§

 

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

        Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

        Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys-Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo)

        Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdidtysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliitton Suur-Savon piiri ry:lle ja Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle

                                                                                               21§

 

MUUTA

        Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.